Subvereniging “ Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr: J. Hepping, Tilkamp 6, 9412 BB,  Beilen

 

 

                                                                           Jaarverslag 2006

 

Hierbij presenteert het bestuur het jaarverslag 2006, hetwelk een succesvol jaar voor onze vereniging mag worden genoemd. Het is verheugend waar te nemen dat vele leden hun betrokkenheid bij de vereniging in het jaar 2006 hebben getoond en daarmee de gemeenschapszin binnen de vereniging sterker hebben gemaakt.

 

Gedurende het jaar 2006 hebben wij als nieuwe leden mogen verwelkomen;

    B. Dijk                           Hijken

    S. van Goor                  Boven Smilde

    J. Nijland                      Hooghalen

    J. van der Ploeg          Haulerwijk

    A.R. Schoenmaker     Hooghalen

    C. Weesing                  Smilde

    G. Willemse                 Wijster

 

Het lid Hoeksema heeft het lidmaatschap be๋indigd in dit jaar.

 

Het aantal leden van de vereniging was per 31 dec. 2006 48, waarvan drie gastleden. De vereniging ontwikkelt zich in de zin van ledenaanwas voorspoedig.

 

Het bestuur van de vereniging bestond gedurende het jaar 2006 uit de volgende personen.

 

    Naam                            Functie                 Aantr. Datum      Herbenoemingsdatum

    W. Oldenkamp         Voorzitter                            30 sept 2000       8 april 2004

    J. Hepping 1)            Secretaris                            30 maart 2006

    H. Nijhoff                      Penningmeester                 8 april 2004

    H. Kleine 2)               Lid                                         30 maart 2006

    H. Bongers                  Lid                                         7 april 2005

 

Het ministerie van Defensie en de Waterleiding Maatschappij Drenthe hebben gedurende 2006 wederom hun toestemming verleend om bijenvolken te plaatsen op het oefenterrein De Haar, en het terrein te Klatering. Van deze mogelijkheid werd in geringe mate gebruikt gemaakt.

 

Het bestuur heeft gedurende 2006 de belangen van de vereniging behartigd en heeft daartoe een aantal malen vergaderd. Vergaderingen hebben plaatsgevonden op:

 

    19 april 2006

    8 mei 2006

    13 september 2006

    22 november 2006

 

Het Karakter van deze vergaderingen betrof zaken van organisatorische aard, activiteiten, stal reglement, markt deelname, excursie, activiteiten, stal locatie registratie, en de NBV alsmede de groep Drenthe. Over de uitkomsten van deze beraadslagingen is van bestuurszijde naar de leden gecommuniceerd.

 

Tevens hebben namens het bestuur de voorzitter en de secretaris de buitengewone Algemene Ledenvergadering  VBBN, oprichtings vergadering NBV, bezocht in april 2006, alsmede de buitengewone Algemene Leden vergadering NBV op 23 september 2006. Een verslag van de laatste vergadering wordt hierbij toegevoegd, daar in het verleden het een gebruik was dat de afgevaardigde van de vereniging verslag uitbracht op de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar.

 

Tevens hebben de Voorzitter, de Secretaris, en de heer H. Bongers de vergadering van de groep Drenthe bezocht op 20 september 2006

 

De groep Drenthe heeft gedurende 2006 cursussen georganiseerd, en is voornemens dit te continueren in 2007. Het bestuur heeft getracht de leden – in het bijzonder de leden die toegetreden zijn in 2006 – hiervoor te interesseren.

 

De vereniging ontplooide in 2006 de volgende activiteiten:

    De maandelijkse soos. Het is plezierig te noemen dat deze telkenmale goed bezocht werd, en dat vele wetenswaardigheden uitgewisseld werden.

    De excursie werd dit jaar gehouden naar de sterrenwacht te Hooghalen/Westerbork, alwaar een leuke rondleiding werd verzorgd. Het bestuur is tevreden met het aantal belangstellenden. De goed verzorgde barbecue werd genoten ter Huize Bos te Hooghalen. Bij deze brengt het bestuur dank aan de familie Bos en Jan Pieter de Reijer. Op 17 juni 2006 vierde de Rabo bank het 100 jarig bestaan. Teneinde dit te vieren werden door de bank activiteiten ontplooid. Hieraan is ook door de eendracht deelgenomen met een markt kraam op het terrein van Camping Thijen te Laaghalerveen.

    De vereniging heeft geparticipeerd op een tiental markten te Westerbork, de kerstmarkt aldaar, alsmede aan de Beiler Ummekeer markt te Beilen. Naast het financi๋le voordeel dat de vereniging heeft behaald, de penningmeester zal u hier nader over berichten, heeft de vereniging zich goed gepromote en heeft mede daardoor enige nieuw leden aan zich kunnen binden.

    De koolzaadreis.

    De nieuwjaarsbijeenkomst

    De najaarsbijeenkomst 9 november 2006. Een verslag van deze vergadering voegen wij bij deze bij.

 

Tijdens de algemene leden vergadering op 30 maart 2006 hield de heer H. Spoelder een interessante lezing met beelden over de natuurwaarde van het Dwingelderveld, welke met veel interesse werd aangehoord. De film van de heer Bongers over het universum der bij, getoond op  de najaarsbijeenkomst, was ook erg interessant, en leerde onze imkers nieuwe inzichten.

 

Bij deze dankt het bestuur allen die hebben bijgedragen aan het slagen van het bijenjaar 2006, de activiteiten van de vereniging, en de website beheerders.

 

Het bestuur is voornemens om de leden in 2007 een volwaardig activiteiten programma te bieden – de kalender is inmiddels u toegezonden-, en de belangen behartiging verder uit te bouwen. Dit laatste zowel binnen de vereniging, als daarbuiten.

 

U allen een bijzonder goed bijenjaar 2007 toewensende,

 

 

Beilen

 

14 januari 2007

 

J. Hepping, secretaris.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag Najaarsvergadering Imkervereniging Eendracht Beilen te Muller Beilen op 9 november 2006.

 

Aanwezig; voltallig Bestuur en de leden Koerts, Bos, Hoegen, Luiken, Bloema, Joosten, v/d Bult en Homan

 

Om 20.00 uur heet de voorzitter iedereen welkom, en opent de vergadering.

 

De agenda behelst de volgende punten.

 

    Opening

    Algemene mededelingen

    Vertoning Film Het Universum van de Honingbij

    Pauze

    Demonstratie Refractometer.

    Rondvraag

 

Algemene mededelingen.

 

    De vereniging draagt de kosten van de twee koppen koffie. Overige consumpties zijn voor eigen rekening.

    Folder (HN). De voorlichtings folder van groep Drenthe is gereed, en wordt ter informatie aan de vergadering getoond. Op de folder is voor de Eendracht ruimte voor een eigen profilering, zodat voor ge๋igende promotie doeleinden kan worden gebruikt.

    De kerstmarkt te Westerbork wordt gehouden op 16 en 17 december 2006, respectievelijk beginnende op 18.00 uur en 13.00 uur. De vereniging zal aldaar een kraam bemannen. Voor de 17 e december is nog iemand nodig. De heer Luiken stelt zich beschikbaar. Via de secretaris zal de markt onder de aandacht der overige leden gebracht worden.

    Op 18 november zal er een NBV studiedag te Witteveen worden gehouden. Er hebben zich uit den lande 153 deelnemers opgegeven. Daarmede is verdere opgave onmogelijk geworden.

    Op 17 februari 2007 wordt te Finsterwolde  de jaarlijkse activiteit met onze Duitse collegae georganiseerd. Nadere mededelingen volgen via de secretaris NOB de heer W. Joosten.

    Het stalreglement is in de ontwerp fase, en wordt op de volgende algemene ledenvergadering te Beilen aan de leden voorgelegd.

    De voorzitter brengt ter sprake dat voor de bijen stallen geen opstalverzekering is afgesloten. Er wordt nu onderzocht hoeveel dit gaat kosten. Dit zal de leden in de volgende algemene vergadering te Beilen worden voorgelegd. Het lid Bloema brengt ter tafel of de gemeente de bomen achter de stal aan de Hijkerweg niet kan snoeien. Het lid Koerts deelt mede dat hij dit reeds heeft opgenomen met de gemeente, en dat deze zal bezien of dit werk in de werkplanning kan worden opgenomen.

    De voorzitter deelt mede dat de nieuwjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 19 januari 2007. Nadere berichten volgen.

    De voorzitter deelt mede dat er geprobeerd wordt de excursie naar Schiermonnikoog te vervroegen naar 9 juni 2007.

    De groep Drenthe najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op 23 November ’06. Nadere berichten volgen via de heer L. Bos, van de groep Drenthe.

 

Filmvertoning. De film, beschikbaar gesteld door de heer H. Bongers, wordt vertoond. Geboeid bekijken de leden deze film, en ondanks hun, over het algemeen- langdurige hobby historie, steekt men evenmin nieuwe kennis op.

 

Tijdens de filmvertoning wordt er gepauzeerd, en worden enige consumpties genuttigd. Er wordt een aanvang gemaakt met de demonstratie van de refractometer. Door niet gekristalliseerde honing uit te smeren op een glazen plaatje, en vervolgens door het optische apparaat te kijken naar de schaalverdeling kan men het percentage zuivere honing aflezen. Afhankelijk van de soort honing dient er maximaal 20 % water in de honing voor te komen. De meter wordt beheerd door de heer H. Kleine, die het apparaat telkenmale mee neemt naar de soos, alwaar de belangstellenden dan hun honing kunnen testen. Er ontstaat enige discussie ontrent het kalibreren van de schaal. De heer Homan zal zich hierin verdiepen. Hier wordt nader op terug gekomen. De aanwezigen beschouwen de aanschaf van de meter voor de vereniging als een aanwinst.

 

Vervolgens wordt de rest van de film vertoond. Na afloop dankt de voorzitter de heer Bongers.

 

Bij de rondvraag meldt de heer van de Bult dat het Groenbeleidsplan van de Gemeente is ontvangen door de drachtcommissie. De commissie zal dit bestuderen, en haar bevindingen rapporteren in een later stadium.

 

De voorzitter sluit de vergadering omstreeks 22.30 uur, bedankt allen voor hun komst, en wenst hen wel thuis.

 

 

Beilen 13 november 2006

 

 

J. Hepping

Secretaris.

 

 

 

Verslag afgevaardigden Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de NBV d.d. 23 sept. 2006 te Ede.

 

W. Oldenkamp Voorzitter

J. Hepping         Secretaris

 

Weergave per agenda punt

 

2. Mededelingen en Ingekomen stukken

 

    De NBV heeft contact met de Vlaamse Imkersbond ( +/- 4000 leden) welke op bezoek is geweest in Nederland. De NBV is tezamen met deze bond voornemens om gezamenlijk in EU verband de belangen behartiging ter hand te nemen, en gezamenlijk te opereren inzake de Varoa Bestrijding gericht op subsidiering.

    Studie dagen zullen worden gehouden op 11 november te Boxtel, en op 18 november te Witteveen. Op 18 nov. Zal er te Merkelbach (Limburg) ook een studie dag worden georganiseerd.

    Opendag heden bij het Bijenhuis, en shuttlebus verbinding naar Wageningen (City of Insects) voor de afgevaardigden verzorgt.

 

 

3. Naam bedenker NBV

 

Er zijn 41 indieners geweest met in totaal 126 voorgestelde namen. De naam NBV in gekozen om de volgende redenen.

 

    Nederlandse; vanwege de geografische afbakening, hetgeen de helderheid ten goede komt.

    Bijenhouders, omdat dit het belang van de leden als persoon weergeeft. Het begrip Imker is erg honing gerelateerd, en is derhalve nu – met in achtneming  van de doelen van de vereniging- niet breed genoeg.

    Vereniging, als correcte weergave van de juridische positie van de vereniging.

 

4. Huisstijl. Uitgevoerd door VBAT te Amsterdam ( +/- 100 personeelsleden). Het centraal bindende element is de honingraat. Het ontwerp is opgebouwd vanaf een stickervel benadering hetwelk een toepassing voor meerdere doeleinden mogelijk maakt, en bovendien een individuele toepassing op imker niveau toestaat via o.m. de website. Nadere details volgen. De aanpak is doorgetilt naar de “merchandising” zoals T-shirts, tassen ed.

 

5. Verenigingsblad. De naam zal worden veranderd in Bijenhouden. Deze naams verandering is nodig omdat de naam van het blad Bijen in bezit is van 4 verenigingen, waarvan er drie opgegaan zijn in de NBV en zijn opgeheven ten gevolge van de fusie. De naam mag derhalve niet meer worden gebruikt behalve door de niet gefuseerde vereniging. Bovendien representeert de naam de ruimere benadering zoals aangegeven in punt 3 hiervoor.

Het formaat zal een uitgave zijn in A4, in kleur, en met 24 pagina’s. De tekst zal derhalve minder worden dan tot nu toe.

 

6. Het HB onderscheidt een achtal beleidsterreinen waarvoor de commissies haar ondersteuning verlenen. Deze commissies zullen per 1 jan. 2007 actief worden.  De commissies zijn:

 

    Communicatie

    Bijenteelt ontwikkeling

    Koninginneteelt

    Drachtverbetering

    Bijenproducten

    Bijengezondheid

    Onderzoek

    Commerci๋le imker activiteiten

 

Er zullen in oktober 2006 oproepen gedaan worden voor  participanten in deze commissies. Hierbij staat professionaliteit voorop, en derhalve kunnen ook niet NBV leden, alsmede niet imkers zitting nemen.

 

7. Beleidsplan 2007 – 2012. Dit plan wordt zonder op en aanmerkingen aangenomen

 

8. Begroting. De begroting wordt goedgekeurd. De contributie van leden aan de NBV wordt vastgesteld op 30,50 euro (exclusief opslag afdeling)  voor 2007. De Hr. Hooier (afd. Enschedede) stelt de vraag waarom er geen netting plaats vindt van de schuld en vordering positie bij de bank. Het antwoord van de NBV penningmeester is dat het percentage wat wordt vergoed, gelijk is aan het percentage over debet standen.

 

9. Tot leden der kascommissie worden benoemd de heren Linders, Mansier, en Wijenborg.

 

10. De datum voor de jaarlijkse ALV wordt voor 2007 bepaald op 28 april. Het bestuur wenst de vergadering te laten plaatsvinden op een later tijdstip dan tot nu toe gebruikelijk. De redenen hiervoor zijn:

 

    In de VBBN tijd, boekjaar eindigend eind oktober, en in de NBV situatie per eind december van elk kalender jaar. En derhalve minder tijd de afsluiting te realiseren.

 

De ALV vraagt vanwege van de voorjaarsvakantie de ALV een week vroeger te houden. Het HB onderzoekt dit in een later stadium, en wijst op de beperkte beschikbaarheid van locaties waar deze vergaderingen kunnen worden gehouden.

 

11. Verzekeringen. De deskundige deelde mede dat er verschillende soorten verzekeringen zijn. Voor de leden zijn niet van direct belang de zaken als opstal verzekering bedrijfsgebouw, auto verzekering etc. De volgende verzekeringen zijn wel van belang.

 

    Bedrijfsaansprakelijkheid met daarin begrepen de schade die een lid  uitgekeerd krijgt, boven de uitkering van de eigen WA verzekering, indien deze de gehele schade niet vergoed. Het HB is voornemens deze verzekering voor de leden te continueren.

    De verzekering van bijenkasten (reizende). Het verleden doet blijken dat er door de VBBN meer premie werd betaald dan dat er schade geclaimd werd in het verleden. Derhalve heeft men de vergoedingen uit eigen middelen verstrekt, en is de verzekering opgezegd. Dit leidt, onder de huidige wet en regelgeving tot de situatie als zijnde een onderlinge verzekeringsmaatschappij met bijbehorende vergunningsplicht. Het HB vindt dit niet wenselijk en zal deze faciliteit per 31 december 2006 staken.

    Opstal verzekering Bijenstallen en de inventaris ervan. Wegens het feit dat er in onvoldoende mate opgave verstrekt werd, en wordt, is het resultaat dat er veelal een onderverzekering ontstaat per individueel deelnemende imker, of afdeling. Derhalve is het HB voornemens deze verzekering niet te continueren. Indien er echter voldoende deelnemers zich melden, die in bedrag omvang materieel zijn, zal het HB dit besluit heroverwegen, indien zij de zekerheid verkrijgt dat de herbouwwaarde door de deelnemers correct en tijdig wordt opgeven.

    Bestuursaansprakelijkheidsverzekering. De deskundige vindt het rechtsbijstand aspect hierbij van materieel belang. In geval van een aanspraak neemt immers de verzekeraar het verweer voor eigen rekening. Voor het afsluiten van deze verzekering is een inschrijving bij de KvK nodig, alsmede de aanwezigheid van Notari๋le statuten. De deskundige noemt een bedrag van 200 euro aan premie. De NBV zal verenigingen nader informeren omtrent een collectief af te sluiten verzekering.

 

12.  Positie afdeling handel. Het onderzoek is nog bezig, en is complex. De uitgangspunten voor het HB zijn de volgende:

 

   Het HB wil de zeggenschap over de afdeling houden.

   De rechtspositie van het personeel van de afdeling dient gelijk te blijven

 

Tezamen met een accountants bureau zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd, en zal overleg met de fiscus plaatsvinden. Het HB zal de AVL op 28-4-07 informeren over de stand der zaken, of indien nodig, op een later tijdstip.

 

13. Rondvraag. Een viertal kwesties kwamen aan de orde nl.

 

    Een ingekomen vraag m.b.t. de Bedrijfsraad. Het HB is voornemens deze op te heffen, en te komen tot een overleg situatie waarin niet leden, eventueel niet imkers, met voldoende professionaliteit participeren. Vanuit de afgevaardigden maakt een lid (Limburg)  de opmerking liever de bestaande situatie met deelname van andere bijenhouders verenigingen, ook op commissie niveau, te continueren. Het HB verschilt van mening hieromtrent, en stelt deelname op grond van professionaliteit een gegeven, met deze afgevaardigde.

    Een vraag van de Hr. H. Teuben, inzake het vermelden van een in jaarkleur gemerkte koningin op de cover van het verenigingsblad. Dit omwegen het belang der koninginnen teelt. In het behandelde onder punt 5 is aangegeven dat de jaar-kleur op pag. 2 wordt weergegeven.

    Een vraag van een afgevaardigde vanuit het zuiden inzake aanmelding van leden mutaties. Bij afwezigheid van Mevr. G. Boogaarts komt het HB hierop terug.

 

 

 

 

 

 1) Opvolger van de heer L. Bos

2) Opvolger van de heer H. Oostenbrink