VERENIGING   TOT  BEVORDERING  DER  BIJENTEELT  IN  NEDERLAND

 

Sub. Ver. ”EENDRACHT” BEILEN e.o.

 Secr. Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

 

 

 

JAARVERSLAG 2000

 

Voor u ligt het eerste jaarverslag van uw secretaris, een jaar waarin hij maar een maand als secretaris heeft gefungeerd. Het overgrote deel van dit verslag zal dus betrekking hebben op de periode waarin zijn voorganger de vereniging als secretaris diende.

 

Het jaar 2000 is een jaar geweest van goede tot zeer goede honingopbrengsten, maar het was ook een jaar van vele veranderingen binnen onze vereniging en wel met name de mutaties binnen het bestuur. Zoals u allen weet hebben de heren L. v.d. Bult en G.J. Atsma hun functie van respectievelijk voorzitter en secretaris neergelegd. In de bijzondere bestuursvergadering van 30 november 2000 zijn in hun plaats benoemd de heren W. Oldenkamp en E. Bos. Tijdens de jaarvergadering van 12 april 2000 was J. Wiechers reglementair aftredend als bestuurslid. In zijn plaats werd gekozen H. Oostenbrink.

 

Het Huishoudelijk Reglement is vastgesteld en in werking getreden per 12 april 2000.

 

Verder is het depot opgeheven. Ons bestuurslid H. Oostenbrink heeft zich bereid verklaard, indien daarvoor belangstelling is, te zorgen voor een centrale inkoop van materialen. Degene die hierin geďnteresseerd is dient met Oostenbrink contact op te nemen.

 

We hebben ook dit jaar weer met een stand ons gezicht laten zien bij bepaalde activiteiten/festiviteiten.

 

Ook de reis naar het koolzaad werd weer ondernomen. Een zestal leden hebben hieraan deelgenomen.

 

De soos mag zich verheugen in een zeer goede opkomst. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit bijzonder goed functionerende onderlinge contact behouden blijft.

 

Aan de doelstelling wat meer contact te zoeken met andere subverenigingen wordt de nodige aandacht besteed. Samenwerking in de imkerswereld is een vereiste om onze gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen.

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog. De koninginneteelt instructiedagen zijn daarvan een goed voorbeeld.

 

Voor de interne contacten is het bijzonder handig gebruik te kunnen maken van de moderne technieken. Zo zijn we bezig een bestand aan te leggen van leden met een emailadres. Het gebruik kunnen maken van emailadressen komt niet alleen de snelheid van informatie voorziening ten goede, maar het spaart ook kosten en wat we zeker niet mogen vergeten, het spaart ook tijd van die vrijwilligers die steeds de informatie rond moeten brengen.

Het bestand is nog niet compleet. We hebben het idee dat nog niet ieder lid gehoor heeft gegeven aan de oproep zijn emailadres aan de secretaris door te geven.

Het spreekt vanzelf, dat die genen onder ons die niet de beschikking hebben over een emailadres de informatie op de gebruikelijke wijze krijgen toegespeeld.

 

Per ultimo 2000 bedroeg het aantal leden 30 tov een jaar daarvoor 33. Een terugloop die toch wel enige zorgen baart.

Die leden die hun lidmaatschap hebben opgezegd zijn persoonlijk benaderd om te informeren naar de reden van het bedanken. Bij geen van hen was een relatie te leggen met de vereniging op zich. Gebrek aan tijd heeft hen doen besluiten vooreerst een tijdje kalm aan te moeten doen met het imkeren.

In de wetenschap dat nog veel werk is te doen, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, maart 2001

E. Bos, secretaris