0

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

Subvereniging ”Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr.: Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

                                                                                         

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2001

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2001, een jaar dat zich kenmerkte door relatief goede honingopbrengsten en een goede harmonie binnen onze vereniging.

 

Het bestuur bestond het gehele jaar uit de heren W. Oldenkamp als voorzitter, E. Bos als secretaris, W. Kuysten als penningmeester en H. Oostenbrink en K. Koerts als leden.

Na een periode van bestuursmutaties zijn we in het verslagjaar verschoond gebleven van bestuurswisselingen. Kasper Koerts werd op de jaarvergadering herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 

Het bestuur is diverse malen bijeen geweest om de belangen van onze vereniging te bespreken en te behartigen, dit zowel in afzonderlijke vergaderingen als tijdens de maandelijkse bijensoos, waar soms meer dan de helft van het aantal leden aanwezig was. In combinatie met de mogelijkheden van het internet, blijkt de maandelijkse soos een perfect middel tot communicatie met en tussen de leden te zijn.

 

We hebben dit jaar ook weer met een stand ons gezicht laten zien bij bepaalde activiteiten. Ik noem hier de opendag van het Dierenasiel, de Beiler Ummekeer, de Roefeldagen en de infomarkt NME voor de basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe

 

Ook de reis naar het koolzaad werd weer ondernomen.

Van het Ministerie van Defensie hebben we toestemming gekregen om volken te plaatsen op het militaire oefenterrein De Haar.

Door de mond- en klauwzeercrisis werd het reizen met de bijen bemoeilijkt.

 

Zoals reeds opgemerkt, de maandelijkse soos mag zich verheugen in een zeer goede opkomst. We moeten er met elkaar voor zorgen dat dit bijzonder goed functionerende onderlinge contact behouden blijft.

 

Aan de doelstelling meer contact te zoeken met andere subverenigingen wordt de nodige aandacht besteed. Samenwerking in de imkerswereld is een vereiste om onze gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen.

In dit verband kan opgemerkt worden dat ook vanuit de Groep Drenthe weer de nodige initiatieven worden ontplooid.

 

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog. De gezellige avond bij Schortinghuis in Spier was een groot succes.

 

 

 

 

Aan het vervolmaken van het emailadressenbestand van de leden wordt doorlopend gewerkt.

 

Helaas moesten wij afscheid nemen van ons gewaardeerde lid de heer Jan Koop Boer. Op 10 januari 2001 overleed hij op 74 jarige leeftijd.

 

Plezierig daarentegen was het 50-jarig jubileum van ons lid de heer Bouwke Mulder. In de jaarvergadering van 28 maart werd hem door de heer T. Hilberts - wethouder van sport, welzijn en cultuur van de gemeente Midden-Drenthe – het ereschildje van de landelijke Vereniging tot Bevordering van de Bijenteelt uitgereikt.

 

Per ultimo 2001 bedroeg het aantal leden 34 tov een jaar daarvoor 30. Een verheugende ontwikkeling.

 

In de wetenschap dat we allen bezig zijn met het beoefenen van een boeiende hobby, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, maart 2002

E. Bos, secretaris