0

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

Subvereniging ”Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr.: Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

                                                                                         

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2002

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2002, een jaar dat zich kenmerkte door een relatief goede heidehoningopbrengst en een goede harmonie binnen onze vereniging.

 

Het bestuur bestond het gehele jaar uit de heren W. Oldenkamp als voorzitter, E. Bos als secretaris, W. Kuysten als penningmeester en H. Oostenbrink en K. Koerts als leden.

Wout Kuysten werd op de jaarvergadering herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 

Het bestuur is diverse malen bijeen geweest om de belangen van onze vereniging te bespreken en te behartigen, dit zowel in afzonderlijke vergaderingen als tijdens de maandelijkse bijensoos, waar soms meer dan de helft van het aantal leden aanwezig was. In combinatie met de mogelijkheden van het internet, blijkt de maandelijkse soos wederom een perfect middel tot communicatie met en tussen de leden te zijn.

 

We hebben dit jaar ook weer met een stand ons gezicht laten zien bij bepaalde activiteiten. Ik noem hier de opendag van het Dierenasiel, de Beiler Ummekeer en de Roefeldagen.

 

Ook de reis naar het koolzaad werd weer ondernomen.

Tevens hadden we in het verslag jaar de beschikking over 3,5 Ha facelia. Een tiental leden hebben daarvan gebruik gemaakt met in totaal 24 volken.

Van het Ministerie van Defensie hebben we weer toestemming gekregen om volken te plaatsen op het militaire oefenterrein De Haar. Hiervan werd spaarzaam gebruik gemaakt.

 

Zoals reeds opgemerkt, mag de maandelijkse soos zich verheugen in een zeer goede belangstelling.

 

Aan de doelstelling meer contact te zoeken met andere subverenigingen wordt de nodige aandacht besteed. Samenwerking in de imkerswereld is een vereiste om onze gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen.

 

In dit verband kan opgemerkt worden dat vanuit de Groep Drenthe de nodige initiatieven worden ontplooid. Op 24 januari 2002 heeft onze vereniging in samenwerking met het groepsbestuur Drenthe een lezing verzorgd over duurzame integrale bestrijding van de varroamijt. Als spreker was de heer C.C. Smeekens van de Ambrosiushoeve uitgenodigd. Deze avond werd goed bezocht door de Drentse imkers.

 

Op 17 juni 2002 heeft onze voorzitter samen met de voorzitter van de imkervereniging Westerbork overleg gevoerd met de voor het openbaar groen verantwoordelijke wethouder van de gemeente Midden-Drenthe, dit in het kader van de toenemende

 

 

 

samenwerking tussen beide imkerverenigingen en in het kader van het streven naar verbetering van de drachtomstandigheden.

 

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog. De gezellige middag en avond op zaterdag 24 augustus 2002 bij de familie Bos te Hooghalen was een groot succes. Ofschoon het uitgerekend op deze dag slecht weer was, waardoor het geplande programma moest worden bijgesteld, bleek de behoefte aan het gezellig bij elkaar zijn overduidelijk te bestaan.

 

Aan het vervolmaken van het emailadressenbestand van de leden wordt doorlopend gewerkt. Plannen zijn in de maak om een homepage op te zetten, die een geďntegreerd onderdeel zal vormen van de homepage van de Groep Drenthe.

 

Per ultimo 2002 bedroeg het aantal leden 37 tov een jaar daarvoor 34.

Een verheugende ontwikkeling.

 

In de wetenschap dat we allen bezig zijn met het beoefenen van een boeiende hobby, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, maart 2003

E. Bos, secretaris