0

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

Subvereniging ”Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr.: Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

                                                                                         

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2003

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2003, een jaar dat zich kenmerkte door prachtig weer, een goede honingopbrengst en een goede harmonie binnen onze vereniging.

Helaas moesten we afscheid nemen van ons gewaardeerd medelid de heer Be Greving. Na een slopende ziekte van enkele jaren kwam Be op 2 september 2003 op de leeftijd van 67 jaar te overlijden. We hebben naar zijn vrouw en kinderen op gepaste wijze blijk gegeven van ons medeleven.

 

Het bestuur bestond het gehele jaar uit de heren W. Oldenkamp als voorzitter, E. Bos als secretaris, W. Kuysten als penningmeester en H. Oostenbrink en K. Koerts als leden.

Hendrik Oostenbrink en Linus Bos werden op de jaarvergadering herbenoemd voor een periode van 3 jaar.

 

Het bestuur is diverse malen bijeen geweest om de belangen van onze vereniging te bespreken en te behartigen, dit zowel in afzonderlijke vergaderingen als tijdens de maandelijkse bijensoos, waar soms meer dan de helft van het aantal leden aanwezig was. In combinatie met de mogelijkheden van het internet, blijkt de maandelijkse soos een perfect middel tot communicatie met en tussen de leden te zijn.

We hebben dit jaar ook weer met een stand ons gezicht laten zien bij de Beiler Ummekeer. Aan het welslagen van de Roefeldagen hebben we met veel plezier onze medewerking verleend.

Gedurende de maanden november en december waren we met een expositie aanwezig in de bibliotheek in Beilen, dit in het kader van streekproducten.

 

Ook de reis naar het koolzaad werd weer ondernomen.

Van het Ministerie van Defensie hebben we weer toestemming gekregen om volken te plaatsen op het militaire oefenterrein De Haar.

Hiervan werd slechts spaarzaam gebruik gemaakt.

 

Aan de doelstelling meer contact te zoeken met andere subverenigingen wordt de nodige aandacht besteed. Samenwerking in de imkerswereld is een vereiste om onze gezamenlijke belangen goed te kunnen behartigen.

In dit verband kan opgemerkt worden dat vanuit de Groep Drenthe de nodige initiatieven worden ontplooid.

 

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog.

Op 23 januari heeft ons medelid de heer Theo Dijkstra een avond verzorgd over de invloed van leylijnen op de honingopbrengst. Dit was een zeer plezierige en leerzame bijeenkomst. Als vervolg hierop heeft Theo de bijenstal aan de Hijkerweg “in kaart gebracht”.

Op 26 april hebben we – samen met de subvereniging Emmen - een excursie ondernomen naar de Ambrosiushoeve. Het getoonde op de Ambrosiushoeve voldeed niet geheel aan onze verwachtingen. Bijen hebben we nauwelijks gezien.

Op 23 augustus hebben we onder leiding van ons medelid de heer Van Dorp een excursie gehouden naar de adders op het Hijkerveld. Dit was een groot succes.

Op 18 oktober hebben we wederom een excursie ondernomen naar het Hijkerveld maar ditmaal naar de vogelobservatiehut in Het Diependal. Onder deskundige leiding van de heer Haanstra konden we de daar aanwezige vogels observeren. Ook deze excursie werd zeer gewaardeerd.

 

Aan de kennismakingscursus onder leiding van Wiebe Oldenkamp en Kasper Koerts hebben een achttal cursisten deelgenomen. Bij voldoende belangstelling gaan we volgend jaar deze cursus herhalen.

 

Aan het vervolmaken van het emailadressenbestand van de leden wordt doorlopend gewerkt. Plannen zijn in de maak om een homepage op te zetten, die een geďntegreerd onderdeel zal vormen van de homepage van de Groep Drenthe.

 

Per ultimo 2003 bedroeg het aantal leden 38 tov een jaar daarvoor 37.

Het aantal leden van onze vereniging blijft zich positief ontwikkelen.

 

In de wetenschap dat we allen bezig zijn met het beoefenen van een boeiende hobby, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, maart 2004

E. Bos, secretaris