0

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

Subvereniging ”Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr.: Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

                                                                                         

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2004

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2004, een jaar waarin onze vereniging stevig aan de weg heeft getimmerd door het organiseren en uitvoeren van diverse activiteiten. Verheugend is dat een groot aantal leden hieraan actief heeft deelgenomen.

 

Op de praatavond van 22 januari 2004 heeft ons medelid Remmelt Alkema ons aan de hand van dia’s en foto’s op smeuïge wijze verteld over zijn periode dat hij met zijn gezin in Brazilië woonachtig was. Verder vertelde hij – weer ondersteund met foto’s en dia’s – over zijn bezoek aan een beroepsimker in Canada.

Het was een zeer geslaagde avond. Een groot aantal leden heeft van de verhalen van Remmelt genoten.

 

Op zaterdag 1 mei hebben we in samenwerking met ons medelid Herman Luiken zijn “Het Bijenbos” in gebruik genomen. De officiële handelingen werden verricht door de heer Jos Plaizier, voorzitter van de VBBN en de heer Coos de Jonge, wethouder van de gemeente Midden-Drenthe. De heer Plaizier zei dat dit bij zijn weten het eerste bijenbos van Nederland is.

Een groot aantal leden heeft de ingebruikname bijgewoond evenals een aantal andere belangstellenden. Na de officiële handelingen konden de aanwezigen genieten van de door Herman aangeboden barbecue.

 

Gedurende de maand mei hebben we het bibliotheekproject gedraaid. Het project draaide rondom het thema verzamelen. De basisscholen in de gemeente Midden-Drenthe konden een werkstuk inbrengen. De scholen waren van te voren geïnstrueerd en voorzien van de nodige documentatie en lesbrieven. Ons medelid Klasiena Moorlag heeft vergezeld van leskist en observatiekast meerdere scholen bezocht en de leerlingen op de van haar bekende wijze verteld over de imker en zijn bijen. Ze heeft daarmee de jeugdige nieuwsgierigheid voor onze hobby gewekt.

Het enthousiasme bij de scholen was groot, evenals het aantal ingezonden werkstukken. De basisschool ’t Broekhoes te Balinge bleek het winnende werkstuk te hebben ingezonden. De daarbij behorende prijs werd uitgereikt door wethouder Bolhuis.

De gemeente Midden-Drenthe heeft het project financieel ondersteund. Op de algemene ledenvergadering van de VBBN te Wageningen mochten we voor het bibliotheekproject  een bijdrage uit het Dick Vunderinkfonds in ontvangst nemen.

Een bekende tuinder uit Oranje heeft eveneens een financiële bijdrage geleverd.

We kunnen met grote tevredenheid en gepaste trots op dit project terug kijken.

 

Beide evenementen trokken veel aandacht in de plaatselijke en regionale media. Mede als gevolg hiervan heeft het ledental van onze vereniging een behoorlijke impuls gekregen.  Per ultimo 2004 bedroeg het aantal leden 43 tov een jaar daarvoor 38.

Van het Ministerie van Defensie kregen we weer toestemming om volken te plaatsen op het oefenterrein De Haar. Ook kregen we weer toestemming van de Waterleiding maatschappij Drenthe om volken te plaatsen.

Een beperkt aantal leden heeft van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

 

Zoals gebruikelijk is ook de reis naar het koolzaad ondernomen.

 

We waren in het verslag jaar ook weer met een stand aanwezig bij de Beiler Ummekeer.

 

De traditionele Roefeldag kon helaas vanwege ziekte bij de organisatoren geen doorgang vinden.

 

Van de gemeente Midden-Drenthe hebben we een terrein in de nabijheid van het volkstuinencomplex aan de Beilervaart toegewezen gekregen voor het plaatsen van een tweede stal. Met gezamenlijke inspanning van een aantal leden is deze stal in snel tempo opgebouwd. Vooreerst is hier plaatsingsruimte voor 6 a 7 volken. Uitbreidingsmogelijkheden zijn aanwezig.

 

Het bestuur bestond aan het begin van het jaar uit de heren W. Oldenkamp als voorzitter, E. Bos als secretaris, W. Kuysten als penningmeester en H. Oostenbrink en K. Koerts als leden. Kasper Koerts was aftredend en in zijn plaats is benoemd de heer H. Nijhoff.

 

Het bestuur is diverse malen bijeen geweest om de belangen van onze vereniging te bespreken en te behartigen, dit zowel in afzonderlijke vergaderingen als tijdens de maandelijkse bijensoos, waar soms meer dan de helft van het aantal leden aanwezig was. In combinatie met de mogelijkheden van het internet, blijkt de maandelijkse soos een perfect middel tot communicatie met en tussen de leden te zijn.

Aan de doelstelling meer contact te zoeken met andere subverenigingen werd de nodige aandacht besteed.  Er is enkele malen contact geweest met het bestuur van onze zustervereniging te Westerbork.

Vanuit de Groep Drenthe worden terzake de nodige initiatieven ontplooid.

 

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog.  De maandelijkse bijensoos bijvoorbeeld is daarvan een exponent.

 

Helaas bleek het aantal aanmeldingen voor de kennismakingscursus te gering om die van start te laten gaan. Doorverwijzing naar een zuster vereniging vindt in zo’n geval plaats.

 

Plannen zijn in de maak om een homepage op te zetten, die een geïntegreerd onderdeel zal vormen van de homepage van de Groep Drenthe.

 

In de overtuiging dat we allen bezig zijn met het beoefenen van een boeiende hobby, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, april 2005

E. Bos, secretaris