0

 

Vereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland

Subvereniging ”Eendracht” Beilen e.o.

 

Secr.: Hijkerweg 10,

9414 AH Hooghalen.

                                                                                         

 

 

 

 

JAARVERSLAG 2005

 

Voor u ligt het jaarverslag over het jaar 2005, een jaar waarin onze vereniging weer het nodige heeft ondernomen en tot stand gebracht. Verheugend is dat een groot aantal leden daaraan actief heeft deelgenomen.

 

Op de praatavond van 19 januari 2005 heeft Harry Töben ons het nodige verteld over het telen van Carnica koninginnen. Op deze avond is voor de koninginneteelt zoveel interesse gekweekt, dat een aantal leden een bezoek hebben gebracht aan het teeltstation van Töben in Lemmer.

In het weekend van 23 en 24 april waren we met een stand aanwezig bij de fair in de Tuinen van Eursinge.

 

Zoals we al jaren doen, hebben we ook in 2005 onze medewerking verleend aan de jaarlijkse Roefeldag. Op 4 juni hebben een drietal groepen leerlingen van de basisscholen in Beilen een bezoek gebracht aan onze stal aan de Hijkerweg. Steeds weer blijkt dat de kinderen dit een heel leuk bezoek vinden.

 

Op 25 augustus 2005  waren we weer met een stand aanwezig bij de Beiler Ummekeer. Het in grote getale aanwezige publiek heeft hier o.a. kennis kunnen maken met onze video. Naast een goede verkoop van honing, was opvallend dat met name de jeugdige bezoekers veel interesse toonden in de demonstratiekast.

 

Het aantal leden is gedurende het verslagjaar gelijk gebleven, t.w. 43.

 

Van het Ministerie van Defensie kregen we weer toestemming om volken te plaatsen op het oefenterrein De Haar. Ook kregen we weer toestemming van de Waterleiding maatschappij Drenthe om volken te plaatsen.

Een beperkt aantal leden heeft van deze mogelijkheden gebruik gemaakt.

Zoals gebruikelijk is ook de reis naar het koolzaad ondernomen..

 

Het bestuur bestond aan het begin van het jaar uit de heren W. Oldenkamp als voorzitter, E. Bos als secretaris, W. Kuysten als penningmeester en H. Oostenbrink en H. Nijhoff als leden. Wout Kuysten was aftredend en in zijn plaats is benoemd de heer H. Bongers. In onderling overleg heeft H. Nijhoff de functie van penningmeester op zich genomen.

 

Het bestuur is diverse malen bijeen geweest om de belangen van onze vereniging te bespreken en te behartigen, dit zowel in afzonderlijke vergaderingen als tijdens de maandelijkse bijensoos, waar steeds weer een aanzienlijk aantal leden aanwezig is. In combinatie met de mogelijkheden van het internet, blijkt de maandelijkse soos een perfect middel tot communicatie met en tussen de leden te zijn.

Nauwelijks 4 maanden na zijn aftreden bereikte ons het droeve bericht dat Wout Kuysten op 2 augustus 2005 aan de gevolgen van een slopende ziekte is overleden.

Aan de doelstelling meer contact te zoeken met andere subverenigingen werd de nodige aandacht besteed.  Er is enkele malen contact geweest met het bestuur van onze zustervereniging te Westerbork.

Vanuit de Groep Drenthe worden diverse initiatieven ondernomen die de Drentse imkerij ten goede komen.

Voor het eerst sedert jaren heeft de Groep Drenthe weer een officiële beginnerscursus weten te organiseren. Deze cursus mocht zich in een zeer grote belangstelling verheugen.

 

Een viertal leden heeft  de door de Groep Drenthe georganiseerde cursus website bouwen gevolgd. Deze vier leden hebben er voor gezorgd, dat onze vereniging thans over een goed gelukte website beschikt.  Onder leiding van webmaster Wim Joosten wordt constant gewerkt om de site uit te breiden en actueel te houden. De site is indirect gekoppeld aan de homepage van de Groep Drenthe.

 

Helaas bleek het aantal aanmeldingen voor de kennismakingscursus te gering om die van start te laten gaan. Doorverwijzing naar een zuster vereniging vindt in zo’n geval plaats.

 

We werken niet alleen aan externe samenwerking, ook de interne samenwerking verliezen we niet uit het oog.  De maandelijkse bijensoos bijvoorbeeld is daarvan een exponent.

 

In de overtuiging dat we allen bezig zijn met het beoefenen van een boeiende hobby, besluit ik dit verslag.

 

 

 

Hooghalen, 31 januari 2006

E. Bos, secretaris